Caroline Reinhard en Berno van der Wal, oprichters van Vivens Begeleiding

Het ontstaan van Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding is opgericht vanuit het gevoel dat de zorgsector en het traditionele werkgeverschap aan vernieuwing toe is. De kosten staan onder druk, begeleiders hebben te weinig tijd voor hun cliënten en uiteindelijk gaat dit ten koste van het bieden van de beste zorg. Daardoor zijn mensen langer afhankelijk van zorg. Vanuit de werkervaring van Berno van der Wal en Caroline Reinhard ontstond dan ook de behoefte om ambulante begeleiding dusdanig te organiseren dat de zorgvrager en de begeleider centraal staan.

Binnen Vivens Begeleiding werken ambulant begeleiders met hun zorgvragers aan de doelen beschreven in het begeleidingsplan. Maatwerk bieden is het uitgangspunt waarbij niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat. Begeleiders delen onderling hun kennis en expertise.

Hoe werkt dat?

Begeleiders organiseren in hun eigen gemeente met elkaar hun eigen werk. Door te werken met een centrale organisatie die aan de benodigde kwaliteitscriteria voldoet, voldoen de lokale teams aan de eisen om zorg op basis van Zorg in natura (ZIN) te leveren. Door de korte lijnen en platte organisatiestructuur kunnen snel besluiten worden genomen vanuit de dagelijkse praktijk. Leden van het wijkteam hebben een direct aanspreekpunt voor de ambulante begeleiding in hun gemeente of wijk.

Doordat begeleiders lokaal werken kennen zij het sociale netwerk, voorliggende voorzieningen en de cultuur van de gemeente waar zij begeleiding bieden. Dit werkt prettig voor alle betrokkenen. Onderling delen de teams kennis en expertise en kunnen zij (ook inhoudelijk) terugvallen op de centrale organisatie.

Centraal organiseert Vivens Nederland o.a. de bedrijfsvoering en borgt ze de kwaliteit.

Gevolg

Onze werkwijze zorgt voor een hoge betrokkenheid, een laag ziekteverzuim (minder dan 2%) en een laag verloop onder medewerkers wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Hierdoor kunnen zorgvragers sneller ontwikkelen in hun zelfredzaamheid waardoor zij (weer) kunnen meedoen in de maatschappij. Samenwerkingspartners vanuit wijkteams, behandelaren en bewindvoerders beoordelen de samenwerking met maar liefst een 8,4.

Waarom Vivens Begeleiding?

Na de transitie van zorgtaken naar de Wmo kwamen er vanuit wijkteams en hulpverleners opnieuw signalen dat cliënten tussen wal en schip vallen. “De gaten tussen de aanbieders worden steeds groter”, aldus een medewerker van een wijkteam in Den Haag. Hulpverleners hebben het gevoel vanuit de traditionele zorgsector onvoldoende tijd en ruimte te hebben om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van clienten en zoeken naar andere manieren om hun werk te kunnen doen.

In 2015 ontstond dan ook het idee om ambulante begeleiding regio overstijgend te gaan organiseren. De plannen voor Vivens Begeleiding werden ingediend bij “Heldcare” (een ontwikkelprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation). Vivens Begeleiding mocht als 1 van de 10 initiatieven deelnemen aan het programma voor nieuwe initiatieven in de zorg.

Samenwerken en branchevereniging

De begeleiders van Vivens Begeleiding werken samen met lokale partijen. Denk daarbij aan het wijkteam, vrijwilligersorganisaties, psychologen praktijken, MEE, welzijnsorganisaties, etc. Ook verwijzen we onderling door indien onze begeleiding niet (langer) passend is of een andere vorm van hulpverlening wenselijk is.

In Gelderland is de organisatie aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). In deze provincie hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerking met betrekking tot autisme in de provincie.

Meer informatie is te vinden op: www.autismegelderland.nl

Ambulante Begeleiding Gelderland Vivens SAG

Vivens Begeleiding is lid van Branchevereniging Sociaal Werk Nederland.

Kwaliteit

De kwaliteit van ons kwaliteitsmanagementsysteem is getoetst door TÜV Nederland. Deze instantie is geaccrediteerd om te toetsen en kwalificeren volgens de ISO normen. Vivens Nederland is volgens de NEN-EN norm 15224:2017 gecertificeerd. Deze norm is specifiek gericht op zorg en welzijn en toetst of de organisatie gericht is op de belangen van alle relevante stakeholders (zorgvragers, medewerkers, gemeenten, etc). Jaarlijks vind een interne- en externe audit plaats.

Daarnaast werkt Vivens Begeleiding met de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en is de organisatie aangesloten bij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).