Caroline Reinhard en Berno van der Wal, oprichters van Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding is een samenwerkingsverband van en voor ambulant begeleiders.

Het ontstaan van Vivens Begeleiding

Vivens Begeleiding is opgericht vanuit het gevoel dat de zorgsector en het traditionele werkgeverschap aan vernieuwing toe is. De kosten staan onder druk, begeleiders hebben te weinig tijd voor hun clienten en uiteindelijk gaat dit ten koste van het bieden van de beste zorg. Daardoor zijn clienten uiteindelijk langer afhankelijk van zorg. Vanuit de werkervaring van Berno van der Wal en Caroline Reinhard ontstond dan ook de behoefte om zo te organiseren dat de client en de begeleider centraal staan.

Binnen Vivens Begeleiding werken ambulant begeleiders zelfstandig (met hun zorgvragers) aan de doelen beschreven in het begeleidingsplan. Maatwerk bieden is het uitgangspunt waarbij niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat. Begeleiders delen onderling hun kennis en expertise.

Hoe werkt dat?

Begeleiders organiseren lokaal hun eigen werk, zelfstandig en in nauw overleg met de zorgvragers die zij begeleiden. Door te werken vanuit een overkoepelend organisatieverband die aan alle kwaliteitscriteria voldoet, voldoen begeleiders aan de eisen om zorg op basis van Zorg In Natura (ZIN) te leveren. Door de korte lijnen en platte organisatiestructuur kunnen snel besluiten worden genomen vanuit de dagelijkse praktijk. Leden van het wijkteam hebben een direct aanspreekpunt voor de ambulante begeleiding in hun gemeente of wijk.

Doordat begeleiders lokaal werken kennen zij het sociale netwerk, voorliggende voorzieningen en de cultuur van de stad waar zij begeleiding bieden. Dit werkt prettig voor alle betrokkenen. Onderling delen begeleiders kennis en expertise en kunnen zij (ook inhoudelijk) terugvallen op de centrale organisatie.

Centraal organiseert Vivens Nederland o.a. de backoffice en bedrijfsvoering.

Gevolg

Onze werkwijze zorgt voor een hoge betrokkenheid, een laag ziekteverzuim en een laag verloop wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt. Hierdoor kunnen zorgvragers sneller ontwikkelen in hun zelfredzaamheid waardoor zij (weer) kunnen meedoen in de maatschappij.

Ontwikkeling

Dat het anders kan hebben Caroline en Berno de afgelopen jaren bewezen. Daarom groeien we met Vivens Begeleiding naar een landelijk samenwerkingsverband van ambulant begeleiders. Wil je weten waar wij nog meer van start gaan? Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

Waarom Vivens Begeleiding?

Na de transitie van zorgtaken naar de Wmo kwamen er vanuit wijkteams en hulpverleners opnieuw signalen dat clienten tussen wal en schip vallen. “De gaten tussen de aanbieders worden steeds groter”, aldus een medewerker van een wijkteam in Den Haag. Hulpverleners hebben het gevoel vanuit de traditionele zorgsector onvoldoende tijd en ruimte te hebben om goed aan te sluiten bij de hulpvraag van clienten en zoeken naar andere manieren om hun werk te kunnen doen.

In 2015 ontstond dan ook het idee om ambulante begeleiding regio overstijgend te gaan organiseren. De plannen voor Vivens Begeleiding werden ingediend bij “Heldcare” (een ontwikkelprogramma van Social Enterprise NL en de Achmea Foundation). Vivens Begeleiding mocht als 1 van de 10 initiatieven deelnemen aan het programma.

Samenwerken en branchevereniging

De begeleiders van Vivens Begeleiding werken samen met lokale partijen. Denk daarbij aan het wijkteam, vrijwilligersorganisaties, psychologen praktijken, MEE, welzijnsorganisaties, etc. Ook verwijzen we onderling door indien onze begeleiding niet (langer) passend is of een andere vorm van hulpverlening wenselijk is.

In Gelderland is de organisatie is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG). In deze provincie hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerking met betrekking tot autisme in de provincie.

Meer informatie is te vinden op: www.autismegelderland.nl

Ambulante Begeleiding Gelderland Vivens SAG

Vivens Begeleiding is lid van Branchevereniging NBEC voor Kwaliteit in Kleinschalige Zorg. De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige zorgondernemers, die zich onderscheiden in de zorgmarkt door de professionele onafhankelijke wijze waarop zij, dichtbij de client, hun diensten aanbieden. Ze gaan uit van jouw belangen en jouw keuzevrijheid staat voorop. Clientgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat clienttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden. Vivens Begeleiding valt onder het NBEC ISO Koepel certificaat.